جدیدترین پست ها

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل5پاسخ درآزمون آنلاین

سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین سوالات ریاضی ششم تیزهوشان فصل۵پاسخ درآزمون آنلاین سوالات به صورت چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ تشریحی درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ کاملا تشریحی درآزمون آنلاین ... ادامه مطلب »

سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم

سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم

    سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات پایان فصل پنجم(نسبت وتناسب)سطح متوسط ریاضی ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای،تکمیلی وتشریحی می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۵ ششم

سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه 5 ششم با پاسخ

    سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۵ ششم سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۵ ششم سوالات سطح تیزهوشان قرآن وهدیه آزمون ماهانه ۵ ششم سوالات به صورت چهارگزینه ای بیست سوال تستی و با توجه ... ادامه مطلب »

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه 5

سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم   سوالات سطح تیزهوشان مطالعات آزمون ماهانه ۵ ششم سوالات به صورت صحیح غلط،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ

سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه5باپاسخ

    سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ سوالات تیزهوشان فارسی ششم ماهانه۵باپاسخ  سوالات به صورت چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون آنلاین همین درس شرکت کنید.پاسخ درآزمون ... ادامه مطلب »

سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب

سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه4باجواب

    سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب سوالات تیزهوشان علوم ششم ابتدایی ماهانه۵باجواب پاسخ در آزمون آنلاین سوالات به صورت ،چهارگزینه ای، می باشد.این سوالات رادانلود کنید وازدانش آموزانتان امتحان بگیرید.برای دیدن پاسخ درآزمون ... ادامه مطلب »